Novaĵoj el Esperantio

Projekto NESTO sendos al tiu blogo freŝajn kaj interesajn novaĵojn, kiuj alvenas al ni el Esperanta Mondo. Do, ĉiam vizitu nin.

2005-06-28

Esperanto-Libereco

ESPERANTO-LIBERECO

eùropa federa lingvo

al la grandaj vochdonantoj*,

elektitoj kaj civitanoj
el Francio kaj Eùropo

Saluton,

Kiamaniere vivos la venontaj generacioj en Eùropo kaj en la mondo? Kiel pluekzistos la planedo? Neeblas de nun forigi tiun demandon kaj nepras konfronti ghin objektive kaj senprokraste. Tio postulas la kuraghon restudi la Historion tiel ke ni retrovu nin spirite kaj komprenu Homaranecon che la lumo de sendogma studo. Char evidentighas ke la sciado estas konstante elvojigita malfavore al la demokrateco. La monopolo de la teknologioj kaj de la informado ebligas do efektivan regadon de la potencofare de cinika kasto kontraù la popola suvereneco.

Tiu vero tedas tiujn kiuj rigardas sin superaj kaj justigas sian superregadon tra religiaj mitoj, sciencaj teorioj kaj politikaj ideologioj. Aro de imperioj kiuj herede sinsekvis ghis la apoteozo de du mondmilitoj, ja perfidante la obeemajn naciojn. Pli proksime al ni la "shtatrenverso" de la 11-an de Septembro 2001, per konsternego, trudis al la kolektiva nekonscio ian mensogadoron por ke la idolkulto de la perforto denove triumfu sur la altaro de la venghemo. Kiu plikapablas je tiuj kondichoj defendi la sakralan principon de la donacemo, sur la brulplagita tero de la fipropagando?

En la sulko de tiu planizita shtormo, ghuste la Eùropa Konstitucio ighas vundmarkita fare de la civitana malfido, char mankas al ghi la rajtigeco de konstitucia asembleo elektita per vochdonado kaj povanta forteni ja kompreneblan suspekton. Nu demokratia debato en tia popola reprezentado eblus efiki nur surbaze de justa kaj oportuna komunikado, tiu de komuna neùtrala lingvo. Esperanto estas nun la funkciiva prototipo plej sukcesa kaj taùga por ighi finfine la referencon de la internacia juro,libera de chia diskriminacia stato.

Ghia gheneraligo povas praktike efektivighi rapide en chiuj instituciaj sektoroj, kiam la "angla" postulas pezajn investadojn je la sola profito de la anglusona landaro aù de la elitoj kiuj apogas ilin. La identeco de Eùropo civitana kaj do ghia unueco dependas de tiu lingvo federa neùtrala por redoni vochon al la popolo kaj al la individuo, liberon sin esprimi. Estas solvo kiu permesas varti la respekton favore al naciaj lingvoj kaj kulturoj, komunikadi efike laù egaleco kaj strebi kune por disvolvado vasta al la mondo. Mondo en urgheca stato kiu vokas nin rebaki lainternacian rilatordon per reciprokeco.

Tiu lingva prioritato estas kun la plena travideco de la financaj sistemoj kaj pacema sendependa defendpolitiko, la fundamento de vera “Unio” kaj ne de “trudema devigo” fare de ajna teknokratia oligarkio. Tion fatale la nova Konstitucio devos revizii. La sendependa movado ESPERANTO-LIBERECO enshovighas do logike en la balotan kampon por amasinformi pri sia politika vidmaniero kaj zorge petas konsekvence la moralan kaj materialan subtenon de chiuj. Ghi aparte alvokas chiun grandan vochdonanton por ke li konsentu favori ghin per sia fido kaj subskribo antaùvide al la prezidenta vochdonado en 2007. Tiel la espero konkretigi la agnoskon per kiu unanime UNESCO aprobis esperanton, daùre pluvivas.

la 5.an de majo 2005, Kristian Garino

*en Francio oni nomas "grandaj vochdonantoj" (entute 40.000), la elektitojn en Parlamento, departamentaj regionaj kaj municipaj Konsilioj. Necesas akiri la subskribon de 500 inter ili por kandidatighi je la prezidenta vochdonado. Laù ni tio ebligus esperanton ghisvivi pli kaj plu. Tiun leteran informonvi povu kaj traduki vialingven kaj transdoni najbaren.

ESPERANTO-LIBERTE BP 87 73703 Bg-St-Maurice cedex - Francio

federlangue@yahoo.fr

ESPERANTO-LIBERECO PREZIDENTA BALOTO 2007

eùropa federa lingvo 4 demandoj al la grandaj vochdonantoj

Ni estos honorigitaj pro via respondo, kiel ajn sin esprimu ghia enteno, kaj felichaj rebati al chiu recenzo mem argumentita.

( forstreku aù selektu la mencion adekvatan )

Mi, subskribinto-ino : F.ino, S.ino, S.ro
........................................................................

Urbestro-ino / Konsilianto-ino (depart- regiona) / Deputito-ino (nacia, eùropa)

de (Urbo aù alia loko) :.................................................
poshta kodo : ...........................................................
retadreso : .............................................................
telefono : ..................................;...........................

konscia pri la eblecoj kiujn la Esperanto-Lingvo rajtigas (www.esperanto.net) informita de la celoj de la sendependa movado ESPERANTO-LIBERECO por la venonta prezidenta vochdonado en 2007, mi deklaras :

...................................................

1 ) [ ]subteni  [ ]ne subteni
"la ideon kaj principon de neùtrala komuna lingvo por Eùropo kaj la mondo"

....................................................

2 ) [ ]konsenti  [ ]ne konsenti
"por diri ke la lingvo Esperanto estas ja taùga alternativo je tiu perspektivo"

....................................................

3 ) [ ]intenci  [ ]ne intenci

"atribui mian subtenon al tiu iniciato dum la balota kampanjo 2007"

.....................................................

4 )  [ ]engaghi  [ ]ne engaghi

"promeson de subskribo favore al la movado ESPERANTO.LIBERECO"

....................................................

dato : .....................................
subskribo : ................................

ESPERANTO-LIBERECO - BP 87 - Bg-St-Maurice cedex - Francio federlangue@yahoo.fr